Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2010 / Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR
( dále jen SP ČR ) a členem Stálého výboru evropských sklářských průmyslů (Comitée Permanent des Industries du Verre Européennes, dále jen CPIV).

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR ( dále jen Asociace ) byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení výrobců plochého, obalového, technického, užitkového a osvětlovacího skla, skleněných a minerálních vláken, užitkového porcelánu, užitkové a sanitární keramiky, obchodních organizací, výrobců strojů, strojně technologických zařízení a servisních organizací, odborných škol, výzkumných ústavů a vydavatelství odborných časopisů. Členy Asociace jsou i Svaz výrobců bižuterie a Česká sklářská společnost. Svazu výrobců skla a bižuterie a České sklářské společnosti jsou věnovány samostatné část této kapitoly.

Činnost Asociace je zaměřena zejména na podporu, prosazování a obhajobu zájmů a požadavků vůči orgánům státní správy, organizování vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů, racionální využití tuzemských surovin, řešení ekologických problémů, zajišťování kolektivního vyjednávání s příslušným odborovým svazem a uzavírání kolektivních smluv, zajišťování databáze pro strategické rozhodování svých členů, činnosti při vyhledávání zahraničních partnerů, koordinaci výzkumu a vývoje ve sklářském a keramickém průmyslu ve spolupráci s odbornými školami a pracovišti, odbornou a finanční pomoc při vydávání odborné literatury a specializovaných časopisů a dále spoluřeší zaměření odborného školství.

Činnost Asociace v roce 2010

Na národní úrovni Asociace spolupracovala na plnění Programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2009. Pokud se týkalo prosazování zájmů přímo souvisejících se sklářským a keramickým průmyslem, spolupracovala Asociace se Svazem výrobců bižuterie, Českou sklářskou společností a Silikátovým svazem. V rámci Evropské unie spolupracovala se Stálým výborem evropských sklářských průmyslů ( CPIV ).

K 31. 12. 2010 měla Asociace 51 členů.

Podpora konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu
Cílem bylo podpořit konkurenceschopnost výrobků sklářského a keramického průmyslu na tuzemském trhu i na mezinárodních trzích.

V roce 2010 se činnost zaměřila na mezinárodní výstavy a veletrhy s českou účastí. Na základě návrhu Asociace byl v roce 2010 zařazen mezinárodní veletrh Glasstec 2010 do seznamu mezinárodních veletrhů s oficiální českou účastí. Z České republiky bylo přihlášeno 17 vystavovatelů. Všichni se zúčastnili projektu. Ze členů Asociace se zmiňovaný projekt týkal společností FOR G, s.r.o., Glass Service, a.s., Teplotechna Prima, a.s., Sklostroj Turnov, s.r.o., SKLOPAN LIBEREC, a.s. a SPL Recycling, a.s.
V roce 2010 rozhodovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu o české účasti na rok 2011. Z návrhu Asociace byly vybrány mezinárodní veletrhy MAISON at OBJECT v Paříži, AMBIENTE ve Frankfurtu nad Mohanem a CHINA GLASS v Šanghaji.
Asociace se prostřednictvím společnosti IKATES, s.r.o., aktivně účastí na jednáních, přípravě a tvorby norem vztahujících se k výrobkům sklářského a keramického průmyslu.

Asociace se aktivně zapojila do kampaně proti zvyšování cen elektrické energie z důvodu poplatku na obnovitelné zdroje energie. Spolupracovala se Sdružením velkých spotřebitelů energie. Jménem členů Asociace byly odeslány dopisy premiérovi, ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí a financí a předsedovi Energetického regulačního úřadu, které upozorňovaly na důsledky skokového zdražení elektrické energie pro sklářský a keramický průmysl.


Životní prostředí
Asociace pokračovala v práci ve výboru pro životní prostředí CPIV.

V rámci činnosti v České republiky se Asociace soustředila na problematiku odpadů ze sklářských výrobků. Zástupce Asociace je v odborné skupině pro využití druhotných surovin zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu. Byla zpracována Analýza využívání skla jako druhotné suroviny s důrazem na ploché sklo. Analýza byla použita k jednání na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu pro podporu sběru a recyklace plochého skla. Analýza využívání skla jako druhotné suroviny byla poskytnuta jako podkladový materiál pro materiál Využívání druhotných surovin zpracovávaném v Evropském sociálním a hospodářském výboru Evropské komise.

Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho členy a Ministerstvem životního prostředí se Asociace zúčastnila přípravy Směrnice obchodování s povolenkami emise od roku 2013 do 2020.

Vývoj, výzkum a vzdělávání

Asociace podpořila získání grantu pro Vysokou školu chemicko-technologickou na projekt Vědecko naučné centrum „Chemie pro život – Chemistry for Life. Laboratoř anorganických materiálů podpořila nejen v žádosti o grant na projekt Nová skla a jejich technologie, ale byla do této žádosti zpracována marketingová studie vývozu sklářského průmyslu.

V listopadu 2010 začaly práce na druhé etapě Národní soustavy kvalifikací. Cílem projektu je vytvořit soustavu kvalifikací pro celoživotní vzdělávání. Asociace, Silikátový svaz a Svaz výrobců skla bižuterie budou zpracovávat kvalifikace ve sklářském a keramickém průmyslu pro pozice technických pracovníků.


Pracovněprávní oblast

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborový svaz zaměstnanců ve sklářském, keramickém a bižuterním průmyslu a porcelánu (dále jen Odborový svaz) se v lednu 2010 dohodly a podaly žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na období 2009 – 2010 na další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE) 231, 2341 a 2342. Závaznost byla rozšířena s platností od 1. dubna 2010.

Ve druhé polovině října začalo kolektivní vyjednávání o Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2011 – 2012 (dále jen KSVS 2011-2012). Vyjednávání bylo velmi obtížné. Návrh, který předložil Odborový svaz obsahoval řadu sporných bodů. KSVS 2011 – 2012 byla podepsána Ing. P. Mazzolinim, prezidentem Asociace a JUDr. V. Kubincem, předsedou Odborového svazu dne 23. prosince 2010.

Propagace Asociace

Pro propagaci Asociace a jejích členů byly průběžně doplňovány internetové stránky Asociace a trvale je zde rovněž propagován sklářský a keramický průmysl. Byla vydána Výroční zpráva průmyslu skla a keramiky za rok 2009 a umístěna na internetových stránkách. V listopadu 2010 začal seriál reportáží ze sklářského a keramického průmyslu v Českém rozhlase 1 v programu Design Architektura Stavebnictví. Seriál se týká všech výrobních oborů. Byl zahájen reportáží o plochém skle v listopadu 2010.

Ve spolupráci s Českou sklářskou společností byla vydána kniha Sklářské názvosloví aneb co je co ve sklářství.

Příspěvky o činnosti Asociace byly zveřejněny v časopisech Sklář a Keramik a Keramický zpravodaj. V roce 2010 byla vydána tři čísla informačního zpravodaje Střípky. Informační zpravodaj byl rovněž umístěn na internetových stránkách Asociace.

Sekretariát průběžně prodává odborné publikace vydané Asociací a Českou sklářskou společností.


Svaz výrobců skla a bižuterie

Svaz výrobců skla a bižuterie ( dále jen Svaz ) byl založen v roce 1991 jako Svaz výrobců bižuterie. Reprezentuje zájmy bižuterního a souvisejícího sklářského průmyslu České republiky. Členy Svazu jsou nejdůležitější výrobci bižuterie (kovová, skleněná, z ostatních materiálů, exkluzivní, růžence), bižuterních polotovarů (skleněné perle a perličky, strojně broušené a leštěné bižuterní kameny, speciální kameny, kovodíly, borty), svítidel a lustrových ověsů, mincí a medailí, též některých zlatnických a šperkařských výrobků a dalších výrobků (broušené křišťálové figurky, dárkové předměty, knoflíky, vánoční ozdoby a umělé květiny,

V průběhu dvou desítek let procházel různými etapami vývoje. V roce 2010 byl změněn název Svaz výrobců bižuterie na Svaz výrobců skla a bižuterie. V tomto roce bylo aktuální zachránit nejdůležitější nástroje ze zanikající společnosti Jablonex Group, a.s., aby byla nejméně ohrožena výroba kovodílů nutných při kooperačních dodávkách pro jednotlivé výrobce bižuterie. Po odchodu dvou dominantních členů, společnosti Preciosa, a.s. a zaniklé společnosti Jablonex Group, a.s., se Svaz soustředil na podporu činnosti drobných a středních bižuterních firem v regionu. Významná byla společná prezentace na výstavách Styl Brno, Prodejní výstava Brno a mezinárodní výstavě Uljanovsk v Rusku. Svaz zaregistroval v celé eurozóně licenčně chráněnou značku Made in Jablonec.

Svaz úzce spolupracuje s Asociací.


Česká sklářská společnost

Česká sklářská společnost je členem ICG – International Commission on Glass a členem ESG – European Society of Glass Science and Technology.

Česká sklářská společnost byla původně založena v roce 1946 jako sklářská sekce Československé sklářské a keramické společnosti. V dnešní podobě existuje, po rozdělení Česko - Slovenské federativní republiky v roce 1993, jako Česká sklářská společnost ( dále jen ČSS ).

ČSS je dobrovolná organizace sdružující individuální a kolektivní členy z oborů výroby skla, bižuterie a oborů příbuzných.

Činnost České sklářské společnosti v roce 2010

K 31.12. 2010 měla ČSS celkem 392 individuálních členů , z toho 62 ve 2 pobočkách a dále 22 členů kolektivních.

ČSS pracuje v technických komisích ICG: TC 2 –chemická odolnost a analýza, TC 3 – základní sklářský výzkum, TC 7 – krystalizace a nukleace skla, TC 13 – ekologie, TC 14 – plyny ve skle, TC 19 – výzkum povrchu skla, TC 20 – skla pro optoelektroniku, TC 21 – modelování procesů tavení, TC 23 – vzdělávání a TC 25 – modelování tvarovacích procesů.

Na jednání výboru ICG v Salvadoru v Brazílii bylo potvrzeno pořadatelství světového sklářského kongresu v roce 2013 v Praze.

ČSS spolupracuje s DGG-Deutsche Glastechnische Gesellschaft a Slovenskou sklářskou společností.

10. února 2010 se konal tradiční seminář doktorandů na Ústavu skla a keramiky VŠCHT Praha na téma „Anorganické nekovové materiály“. Bylo prezentováno dvacet šest přednášek z osmi akademických pracovišť.

Již 15. konference o Elektrickém tavení skle se uskutečnila 9. září v Praze. Konference se zúčastnili i zahraniční účastníci z Velké Británie, Německa, Rakouska, Itálie a Slovenska.

Se značným zájmem se setkala 5. Mezinárodní konference Historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích, která se konala ve dnech 15. 9. – 17. 9. v Železném Brodě.

ČSS podepsala smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s Nadací Josefa Viewegha za účelem realizace projektu Cesty skla – Národní centrum sklářského umění – huť František v Sázavě.

ČSS vydává časopis Sklář a Keramik. V roce 2010 byl vydáván již 60. ročník tohoto časopisu a 87. ročník českého sklářského časopisu. Bylo vydáno 5 sešitů o celkovém počtu 250 stran.
 


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.