Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2009 / Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP ČR) a členem Stálého výboru evropských sklářských průmyslů (Comitée Permanent des Industries du Verre Européennes, dále jen CPIV).

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (dále jen Asociace) byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení výrobců plochého, obalového, technického, užitkového a osvětlovacího skla, skleněných a minerálních vláken, užitkového porcelánu, užitkové a sanitární keramiky, obchodních organizací, výrobců strojů, strojně technologických zařízení a servisních organizací, odborných škol, výzkumných ústavů a vydavatelství odborných časopisů. Členy Asociace jsou i Svaz výrobců bižuterie a Česká sklářská společnost. Svazu výrobců bižuterie a České sklářské společnosti jsou věnovány samostatné část této kapitoly.

Činnost Asociace je zaměřena zejména na podporu, prosazování a obhajobu zájmů a požadavků vůči orgánům státní správy, organizování vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů, racionální využití tuzemských surovin, řešení ekologických problémů, zajišťování kolektivního vyjednávání s příslušným odborovým svazem a uzavírání kolektivních smluv, zajišťování databáze pro strategické rozhodování svých členů, činnosti při vyhledávání zahraničních partnerů, koordinaci výzkumu a vývoje ve sklářském a keramickém průmyslu ve spolupráci s odbornými školami a pracovišti, odbornou a finanční pomoc při vydávání odborné literatury a specializovaných časopisů a dále spoluřeší zaměření odborného školství.

 

Činnost Asociace v roce 2009

Na národní úrovni Asociace spolupracovala na plnění Programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2009. Pokud se týkalo prosazování zájmů přímo souvisejících se sklářským a keramickým průmyslem, spolupracovala Asociace se Svazem výrobců bižuterie, Českou sklářskou společností a Silikátovým svazem. V rámci Evropské unie spolupracovala se Stálým výborem evropských sklářských průmyslů (CPIV).

Činnost Asociace v roce 2009 plynule navazovala na aktivity roku 2008. Její činnost však ovlivnily následky hospodářské krize u členů Asociace.

K 31. 12. 2009 měla Asociace 47 členů.

 

Podpora konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu

Cílem bylo podpořit konkurenceschopnost výrobků sklářského a keramického průmyslu na tuzemském trhu i na mezinárodních trzích.

Nejvýznamnější z této oblasti byla spolupráce Asociace na zpracování Zprávy o konkurence schopnosti sklářského a keramického průmyslu Evropské unie, zvláště s ohledem na klimatický a energetický balíček, pro Evropský hospodářský a sociální výbor Evropské komise. O zpracování požádal Marek Mora, náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Evropský ekonomický a sociální výbor. Cílem zprávy bylo přispět k zajištění udržitelného rozvoje sklářského a keramického průmyslu Evropské unie. Zpráva obsahuje rozbor stávající situace zmiňovaného průmyslu, analýzu dopadů zavádění klimaticko – energetického balíčku a informace, jak mohou produkty sklářského a keramického průmyslu přispět ke snižování energie a emisí CO2. Zpráva konstatuje, že sklářský a keramický průmysl jsou energeticky náročné. Průmysl výrazně snížil za posledních 15 let energetickou náročnost a emise CO2. Další snižování obou parametrů není z technologického hlediska možné. Lze však vyrábět takové produkty, které v dalším použití významně oba parametry snižují (izolační skla apod.) a využívat recyklace odpadového skla. Evropská komise by měla podporovat sklářský a keramický průmysl právě z těchto důvodů.

Byla aktualizována Informační příručka pro živnost Broušení a leptání. Příručka obsahuje charakteristiku živnosti, seznam základní podnikatelské legislativy, kvalifikační požadavky na provozování živnosti, seznam odborných škol a učebních oborů, ekologické standardy a legislativu bezpečnosti a ochrany při práci.

Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR se podařilo umístit na seznam výstav a veletrhů s českou účastí Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2009 pařížský veletrh
MAISON et OBJEKT, významný evropský veletrh zaměřený na bydlení. Je podstatný pro výrobce užitkového skla a porcelánu, osvětlovacího skla a lustrů.

Životní prostředí

Asociace pokračovala v práci ve výboru pro životní prostředí CPIV.

V rámci České republiky se Asociace zúčastnila prací na přípravě obchodování s emisemi po roce 2013, kterou řídilo Ministerstvo životního prostředí. Práce se především týkaly Seznamu ohrožených odvětví, mezi které patří i sklářský a keramický průmysl. Ve vyjádřeních spolupracovala Asociace s organizacemi sdruženými v CPIV. Asociace se přihlásila k pilotnímu projektu Dobrovolných dohod k energetické účinnosti v průmyslu v České republice za sklářský průmysl.


Vývoj, výzkum a vzdělávání

V plánu na rok 2009 měla Asociace v oblasti vývoje a výzkumu podpořit členy v získávání grantů a státních podpor, případně na požádání člena spolupracovat i na zpracování žádosti. V roce 2009 se na Asociaci neobrátil žádný ze členů. Měla pokračovat spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou, Národním ústavem odborného vzdělávání a společností Trexima, s.r.o. na dopracování pracovních pozic ve sklářském průmyslu zahrnutých do Národní soustavy povolání a kvalifikačních požadavků (Národní soustava kvalifikací). Práce byly počátkem roku zastaveny. Na projekt nebyly přiděleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy finanční prostředky.


Pracovněprávní oblast

V roce 2009 se nekonalo kolektivní vyjednávání vyššího stupně mezi Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem zaměstnanců ve sklářském, bižuterním a keramickém průmyslu a porcelánu (dále jen OS SKBP) o Dodatku ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2009 – 2010. Převážná většina výrobců sklářského a keramického průmyslu byla průmyslu byly citelně poznamenána důsledky probíhající hospodářské krize. OS SKBP si na základě získaných informací o ekonomické situaci zaměstnavatelů uvědomoval vážnost situace a rozhodl se nevytvářet na úrovni příslušných odvětví pro rok 2010 další tlak na plošné navýšení některých pracovněprávních nároků. Nenavrhl proto žádnou změnu platné kolektivní smlouvy. Představenstvo Asociace s postojem odborového svazu souhlasilo a ocenilo jeho vstřícnost.

Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2009 – 2010 na zaměstnavatele, u nichž je převažující činnost podle CZ-NACE 23. 1 (OKEČ 26.1 ) – Sklo a skleněné výrobky, CZ-NACE 23. 41 (OKEČ 26.21) – Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost a ozdobné předměty a CZ-NACE 23. 42 (OKEČ 26.22) – Keramické sanitární výrobky, nebyla v roce 2009 plošně rozšířena. Důvodem byly především změny majitelů zkrachovalých firem užitkového skla a porcelánů, s kterými souvisely změny názvů firem. Žádost o plošné rozšíření byla proto podána až v lednu roku 2010.

Propagace Asociace

V září 2009 schválilo představenstvo rámcový plán mediální propagace Asociace a sklářského a keramického průmyslu. Požadavek na podstatné zlepšení propagace skla a keramiky byl formulován na jednání valné hromady Asociace 21. května 2009.
První akcí byla změna internetových stránek Asociace. Nové internetové stránky byly uvedeny do provozu v lednu 2010. Dále byla vydána Výroční zpráva průmyslu skla a keramiky za rok 2008. Umístěna byla na internetových stránkách Asociace, volně ke stažení. Obvyklé kapitoly (informace o Asociace, struktura vývoj sklářského a keramického průmyslu) byly doplněny o kapitolu zaměřenou na využití výrobků ze skla a keramiky na snižování energetické náročnosti u jejich uživatelů. Článek o činnosti Asociace byl vydán v časopise Sklář a Keramik. Dále byl vydán v časopise Keramický zpravodaj příspěvek, který byl výtahem z Výroční zprávy za rok 2008. Agentura MediaFax na svých internetových stránkách zveřejnila ke konci roku 2009 příspěvek ke stávající hospodářské situaci ve sklářském průmyslu.


Projekty Asociace

Asociace měla v roce 2009 rozpracovány dva projekty, Recyklaci skla a Stavební sklo, jako nástroj úspory energie. Problematika recyklace skla a využití stavebního skla pro úspory energie byla součástí Zprávy o konkurence schopnosti sklářského a keramického průmyslu Evropské unie, zvláště s ohledem na klimatický a energetický balíček, pro Evropský hospodářský a sociální výbor Evropské komise.

Recyklace skla

Cílem projektu je získat zpracované skleněné střepy z tuzemských zdrojů za přiměřené ceny.

Stavební sklo jako nástroj úspory energie

Cílem je úspora energie při širším použití tzv. Solar Control Glass a její podpora na veřejnosti a v normotvorných orgánech České republiky. Využitím speciálně upravených skel pro výrobu oken a oplášťování budov lze ušetřit značné množství energie nejen vytápěním, ale i při klimatizaci budov. Využívání speciálně upravených stavebních skel je jednou z možností dosáhnout závazků vyplývajících z tzv. Energeticko – klimatickému balíčku, který 23. 1. 2008 přijala Evropská komise a závazku Evropské komise ke snížení emisí CO2 o 20 % do roku 2020.

 

 

Svaz výrobců bižuterie

Svaz výrobců bižuterie (dále jen Svaz) byl založen v roce 1991 především jako svaz zaměstnavatelů v bižuterním a sklářském průmyslu k organizování a podpoře vzájemné spolupráce členů a ke koordinovanému uplatňování jejich společných zájmů.

Předmětem činnosti je zejména podpora, prosazování a obhajoba oprávněných zájmů a požadavků členů vůči státním orgánům a samosprávným orgánům měst a obcí, spolupráce s odborovými orgány, spolupráce s dalšími zaměstnavatelskými svazy, s Hospodářskou komorou ČR a se Svazem průmyslu a dopravy ČR, organizace vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů a prosazování společných zájmů, zejména v ekonomické oblasti, zabezpečení pracovních sil, vzdělávání, organizace a koordinace zahraniční spolupráce, zejména vyhledávání a navazování kontaktů a v dalších oblastech společného zájmu.

V roce 2009 se výrazně změnila členská základna. Členy jsou malé a střední firmy a odborné školy. Aktivity jsou proto směrovány na propagaci výroby bižuterie a užitkového skla a pomoc firmám překonat následky hospodářské recese.

Svaz úzce spolupracuje s Asociací a se Silikátovým svazem, se kterými jsou řešeny společné problémy.

Česká sklářská společnost

Česká sklářská společnost je členem ICG – International Commission on Glass a členem ESG – European Society of Glass Science and Technology.

Česká sklářská společnost byla původně založena v roce 1946 jako sklářská sekce Československé sklářské a keramické společnosti. V dnešní podobě existuje, po rozdělení Česko - Slovenské federativní republiky v roce 1993, jako Česká sklářská společnost (dále jen ČSS).

ČSS je dobrovolná organizace sdružující individuální a kolektivní členy z oborů výroby skla, bižuterie a oborů příbuzných.

Činnost České sklářské společnosti v roce 2009

 

K 31.12. 2009 měla ČSS celkem 448 individuálních členů, z toho 67 ve 2 pobočkách a dále 22 členů kolektivních.

ČSS pracuje v technických komisích ICG: TC 2 –chemická odolnost a analýza, TC 3 – základní sklářský výzkum, TC 7 – krystalizace a nukleace skla, TC 13 – ekologie, TC 14 – plyny ve skle, TC 19 – výzkum povrchu skla, TC 20 – skla pro optoelektroniku, TC 21 – modelování procesů tavení, TC 23 – vzdělávání a TC 25 – modelování tvarovacích procesů.

ČSS spolupracuje s DGG-Deutsche Glastechnische Gesellschaft a Slovenskou sklářskou společností.

12. února se konal tradiční seminář doktorandů na Ústavu skla a keramiky VŠCHT Praha na téma „Anorganické nekovové materiály“. Ve dnech 16. června – 18. června se ČSS podílela na 10. Mezinárodním semináři o matematickém modelování tavení skla, který organizuje firma Glass Service, a.s.

Na jednání výboru ICG v Vancouveru v Kanadě bylo potvrzeno pořadatelství světového sklářského kongresu v roce 2013 v Praze.

ČSS vydává časopis Sklář a Keramik. V roce 2009 byl vydáván již 59. ročník tohoto časopisu. Bylo vydáno 5 sešitů o celkovém počtu 268 stran.


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.