Vývoj sklářského a keramického průmyslu v období 2003 - 2008

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2008 / Vývoj sklářského a keramického průmyslu v období 2003 - 2008

V této části výroční zprávy jsou zachyceny charakteristické hodnoty hlavních produkčních ukazatelů sklářského a keramického průmyslu České republiky v roce 2008 a v letech 2003 – 2008. V kontextu reálného vnějšího i vnitřního prostředí České republiky, na základě těchto dat, je cílem rozebrat a popsat hlavní trendy vývoje ekonomických ukazatelů sklářského a keramického průmyslu v uvedených letech.

V úvodu rozboru vývoje průmyslu skla a keramiky je uveden, pro uvědomění si širších souvislostí, přehled základních makroekonomických ukazatelů pro Českou republiku ve sledovaném období 2003 – 2008.

    2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hrubý domácí produkt průměrný růst v %, reálně 3,6 4,5 6,3 6,8 6,6 3,0
Průměrná míra inflace průměrný růst v % 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3
Míra nezaměstnanosti průměrný růst v % 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 5,5
Růst průměrné reálné mzdy v % 6,5 3,7 3,2 3,9 4,4 2,0
Obchodní bilance mld. Kč -69,4 -26,4 41,9 39,8 86,1 69,4
CZK / EUR průměr za rok 31,8 31,9 29,8 28,3 27,8 24,9
CZK / USD průměr za rok 28,2 25,7 24,0 22,6 20,3 17,0

(Český statistický úřad - červen 2009)

 

Hlavní makroekonomické indikátory České republiky v období 2003 - 2008

Tempo hospodářského růstu České republiky v roce 2008 proti předcházejícím letům výrazně zpomalilo. Hlavní příčinou byl pokles poptávky ve druhé polovině roku, zejména v zemích západní Evropy. Sklářský a keramický průmysl byl tímto vývojem výrazně poznamenán, a to nejen pro svoji proexportní orientaci, ale i závislostí na celé řadě navazujících průmyslových odvětví, pro které dodává své výrobky.

Dále uvedená data a rozbory byly shromážděny a zpracovány pro průmysl skla a keramiky, jako oblasti českého zpracovatelského průmyslu, která odpovídá charakteristickému zaměření činností podniků sdružených v Asociaci. Zvolený způsob popisu průmyslového vývoje vychází ze sledování dat uspořádaných do jednotlivých oborů průmyslu skla a keramiky. Pro rozbor za rok 2008 byla použita dostupná statistická data aktuální k 15. 7. 2009 převzatá od Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ). Sledovány jsou organizace nad 20 zaměstnanců.

ČSÚ změnil v roce 2008 metodiku vykazování produkce jednotlivých oborů v hmotných jednotkách. Produkce není vykazována jednotně v tunách, ale např. v m2, kusech, kg atd. Z tohoto důvodu, proti dřívějším zpracování, není v této zprávě uváděna informace o produkci v hmotných jednotkách v jednotlivých výrobních oborech.

V letech 2003 a 2004 byla uváděna data v agregacích Užitkový a technický porcelán a Technická a zdravotnická keramika. Od roku 2005 jsou data uváděna v agregacích Užitkový porcelán a keramika a Technická a zdravotnická keramika. Technický porcelán je částí Technické keramiky.

Cenové indexy pro skupinu výrobků průmyslu skla a keramiky

Dále uvedené trendy vývoje cenových indexů jsou (podle údajů ČSÚ) jsou uvedeny podle klasifikace CZ-CPA, platné od roku 2008, která nahrazuje Standardní klasifikaci produkce (SKP):

SKP CZ-CPA
DI 26 CG 23 Ostatní nekovové minerální výrobky
DI 261 CG 231 Sklo a skleněné výrobky
DI 262 CG 232 Žáruvzdorné výrobky
  CG 234 Ostatní porcelánové a keramické výrobky

 

REPR 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CG 23 99,1 100,9 100,7 101,4 105,4 102,4
CG 231 98,1 99,9 99,7 101,4 108,4 98,1
CG 232 101,5 100,6 97,1 101,1 102,0 103,3
CG 234 101,1 101,9 98,1 99,2 102,2 105,5

Meziroční cenové indexy (stejné období předchozího roku = 100 %)

REPR 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CG 23 99,1 100,0 100,7 102,1 107,5 110,1
CG 231 98,1 98,0 97,8 99,1 107,5 105,5
CG 232 101,5 102,2 99,2 100,3 102,4 105,7
CG 234 101,2 103,1 101,1 100,4 102,6 108,3

 

Kumulativní cenové indexy (2002 = 100 %)

Celkový průměrný cenový index pro skupinu sklo a skleněné výrobky (CG 231) v roce 2008 proti roku 2007 poklesl o 1,9 %, zvýšily se cenové indexy ve skupině žáruvzdorné výrobky (CG 232) o 3,3 % a ostatní porcelánové a keramické výrobky (CG 234) o 5,5 %.

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 index 08/07
(%)
Ploché sklo 14,27 15,38 15,86 15,99 17,76 18,17 102,3
Obalové sklo 4,39 4,66 4,96 4,75 4,84 4,33 89,5
Ostatní sklo 14,78 10,97 13,33 12,70 12,39 11,14 89,9
Skleněná vlákna 4,14 4,81 4,23 4,53 5,42 4,39 81,0
Užitkové sklo 7,84 6,79 5,30 5,38 5,77 5,00 86,7
Sklo celkem 45,42 42,61 43,68 43,35 46,18 43,03 93,2
Užitkový porcelán a keramika 3,37 2,83 2,63 2,34 2,90 2,66 91,7
Technická a zdravotnická keramika 2,89 3,67 3,00 3,86 3,59 4,12 114,8
Keramika celkem 6,26 6,50 5,63 6,20 6,49 6,78 104,5
Sklo a keramika celkem 51,68 49,11 49,31 49,55 52,67 49,81 94,6

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mld. Kč)

Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (mld. Kč)

Meziročně poklesly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem o 5,4 % (2,86 mld.Kč).

Výše tržeb plochého skla se v roce 2008 (proti roku 2007) zvýšila o 2,3 %. Růst produkce plochého skla je závislý na vývoji stavebnictví a automobilového průmyslu. Stavební výroba v roce 2008 se proti roku 2007 zvýšila, vyjádřeno v Kč, pouze o 0,6 %. Propad zahraniční poptávky zvláště postihl automobilový průmysl. Vlivem poklesu poptávky se zostřila konkurence, důsledkem byl pokles cen. Nezanedbatelný byl i vliv silné koruny. Tržby za ploché sklo zahrnují tržby za nezušlechtěné sklo (neopracované sklo) a sklo zušlechtěné (opracované sklo, bezpečnostní skla, izolační skla, zrcadla atd.). Tržby za nezušlechtěné sklo tvořily v roce 2008 cca 52,8 % tržeb plochého skla, tj. 9,59 mld.Kč. Proti roku 2007 se snížily o 3 %. Tržby výrobků z plochého skla (v roce 2008 tvořily cca 47,2 % tržeb plochého skla, tj. 8,58 mld. Kč) se zvýšily o 9,0 %.

Tržby obalového skla proti roku 2007 poklesly tržby o 10,5 %. Pokles tržeb výrazně ovlivnil pokles vývozu tohoto sortimentu. Klesl však i prodej v tuzemsku.

O 10,1 % se proti roku 2007 snížily tržby ostatního skla. Rozhodující podíl na poklesu tržeb této skupiny má stále se snižující zahraniční poptávka po sortimentu skleněné bižuterie a skleněných polotovarů pro bižuterii (podíl bižuterního skla v oboru ostatního skla je asi 53 %). Export se proti roku 2007 snížil o 36 %, tj. o 2,97 mld.Kč.

O 19 % poklesly tržeb skleněných vláken. Pokles tržeb byl ovlivněn silnou korunou, stále silnější konkurencí levných výrobků z Číny a krizí ve stavebnictví ve druhé polovině roku.

Zhoršující se ekonomické podmínky (silný kurz koruny, konkurence levného zboží z třetích zemí, hospodářská recese) se velmi výrazně promítly do vývoje tržeb užitkového skla a porcelánu. V roce 2008 ukončily činnosti společnosti Crystalex, a.s. (výroba užitkového skla sodnodraselného), Sklárny Bohemia, a.s. a Sklo Bohemia, a.s. (výroba užitkového skla olovnatého) a Karlovarského porcelánu, a.s. a Concordia, a.s. (výroba užitkového porcelánu). Tržby užitkového skla se snížily proti roku 2007 o 13,3 % a užitkového porcelánu o 8,3 %.

V technické a zdravotnické keramice se zvýšily tržby v roce 2008 proti roku 2007 o 14,8 %. Proti vývoji v roce 2007 výrazně vzrostly tržby ve zdravotnické keramice (tvoří 58,2 % produkce této skupiny), a to o 33,0 % (z 1,80 mld.Kč v roce 2007 na 2,39 mld.Kč v roce 2008). Tržby se zvýšily i v technické keramice.

 

Pracovníci

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 index 08/07
(%)
Ploché sklo 3 791 3 878 4 134 4 151 4 683 5 175 110,5
Obalové sklo 1 486 1 347 1 283 1 233 1 198 1 150 96,0
Ostatní sklo 14 421 12 226 13 182 13 364 12 865 10 206 79,3
Skleněná vlákna 1 470 1 450 1 559 1 561 1 670 1 529 91,6
Užitkové sklo 11 050 9 540 8 635 7 436 6 911 6 020 87,1
Sklo celkem 32 218 28 441 28 793 27 745 27 327 24 080 88,1
Užitkový porcelán a keramika 6 218 5 153 4 908 4 234 4 136 3 749 90,6
Technická a zdravotnická keramika 2 373 3 140 3 124 3 215 2 917 3 411 116,9
Keramika celkem 8 591 8 293 8 032 7 449 7 053 7 160 101,5
Sklo a keramika celkem 40 809 36 734 36 825 35 194 34 380 31 240 90,9

 

Průměrný evidenční počet pracovníků (osob)

Vývoj průměrného evidenčního počtu pracovníků (osob)

Celkový počet pracovníků průmyslu skla a keramiky vykázaný v roce 2008 proti předcházejícímu roku poklesl o 3 140 osob (o 9,1 %). Mimo oboru plochého skla a technické a zdravotní keramiky klesl počet pracovníků ve všech ostatních výrobních oborech.

Zvýšení počtu pracovníků v plochém skle o 492 pracovníků ovlivnil nárůst 590 pracovníků ve výrobách zpracovávajících ploché sklo (např. izolačních dvojskel, apod.). Ve výrobě neopracovaného plochého skla naopak počet pracovníků klesl o 98 osob.

Od roku 2003 trvale klesá počet pracovníků v obalovém skle. Klesající počet pracovníků je výsledkem průběžně probíhajících racionalizačních opatření. Počet pracovníků se mezi roky 2008 a 2007 snížil o 4,0 %.

Počet pracovníků v užitkovém skle se meziročně snížil o 12,9 % a užitkovém porcelánu o 9,4 %. Na pokles počtu pracovníků v užitkovém skle (o 891 osob) a užitkovém porcelánu (o 387 osob) měly stále vliv nepříznivé vnější podmínky prodeje vyvolávající opatření, která jsou provázena snižováním počtu pracovníků a která ve třetím čtvrtletí roku 2008 vyvrcholila uzavřením firem Crystalex, a.s., Skláren Bohemia, a.s., Sklo Bohemia, a.s., Karlovarského porcelánu, a.s. a Concordia, a.s.

Na snížení počtu pracovníků v ostatním skle o 2 659 osob (20,7 %) se podílí rozhodujícím způsobem pokles počtu pracovníků ve výrobě skleněných polotovarů pro bižuterii a skleněné bižuterie. V tomto oboru v posledních letech se snižuje objem zakázek, což je příčinou omezování výroby s následkem propouštění zaměstnanců.

Ve skupině technická a zdravotnická keramika se zvýšil počet pracovníků o 494 osob. Počet pracovníků se zvýšil jak v technické, tak i zdravotnické keramice.

 

Průměrné měsíční mzdy

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 index 08/07
(%)
Ploché sklo 22 256 23 029 23 980 25 406 26 785 27 271 101,8
Obalové sklo 20 999 21 855 22 609 23 028 25 035 26 875 107,3
Ostatní sklo 14 463 15 554 16 014 17 043 17 798 19 745 110,9
Skleněná vlákna 26 616 28 133 27 603 28 734 29 196 31 351 107,4
Užitkové sklo 14 744 14 028 14 195 14 702 15 736 17 120 108,8
Užitkový porcelán a keramika 11 412 11 743 11 958 13 058 14 177 14 650 103,3
Technická a zdravotnická keramika 18 565 17 977 18 589 19 496 21 314 21 472 100,7
Sklo a keramika celkem 15 712 16 347 16 880 18 008 19 276 20 794 107,9

 

Průměrné měsíční mzdy (Kč)

Vývoj průměrných měsíčních mezd (Kč)

Pokračuje stále výraznější tendence v  diferenciaci mezd mezi obory, jejichž produkce jsou masové a prakticky plně automatizované (jako jsou produkce plochého skla, skleněných vláken a obalového skla) a obory, kde jsou častější změny (kratší výrobní série) v režimu liniových automatizovaných výrob a stále určitý podíl ručních výrob. Výrazně nad průměrnou mzdou  v České republice (23 542 Kč) jsou průměrné mzdy dosažené v oborech skleněných vláken a plochého a obalového skla. Pod úrovní průměrné mzdy v České republice je průměrná mzda dosahovaná ve skupině technická a zdravotnická keramika, z toho průměrná mzda v technické keramice je 18 243 Kč a zdravotnické keramice 24 629 Kč. Výši průměrné mzdy ve skupině ostatních skel ovlivňuje na straně jedné posilování podílu kvalifikovanější práce (skupina výrob technického skla), na straně druhé nízké mzdy ve výrobě skleněných polotovarů pro bižuterii. Průměrné mzdy v užitkovém skle a užitkovém porcelánu, vlivem nepříznivé situace těchto oborů, zůstávají hluboko pod průměrnou mzdou v České republice.

Růst průměrných mezd dosažený v roce 2008 v celém průmyslu skla a keramiky převýšil o 1,6 procentního bodu inflaci.

Produktivita práce z prodeje v běžných cenách

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 index 08/07
(%)
Ploché sklo 3 764 3 965 3 835 3 851 3 791 3 511 92,6
Obalové sklo 2 799 3 456 3 866 3 850 4 041 3 765 93,2
Ostatní sklo 896 898 1 011 951 963 1 092 113,4
Skleněná vlákna 2 825 3 318 2 710 2 905 3 246 2 837 87,4
Užitkové sklo 612 713 614 723 835 831 99,5
Užitkový porcelán a keramika 524 550 537 553 701 709 101,1
Technická a zdravotnická keramika 1 218 1 170 959 1 201 1 233 1 208 98,0
Sklo a keramika celkem 1 189 1 337 1 339 1 408 1 532 1 595 104,1

Produktivita práce z prodeje v běžných cenách (tis. Kč/prac.)

Vývoj produktivity práce z prodeje v běžných cenách (tis. Kč/prac.)

Všechny výše uvedené závěry (vývoj tržeb a počtu pracovníků a charakter produkce) se promítají do komplexnějšího ukazatele produktivity práce z prodeje. Produktivita průmyslu skla a keramiky jako celku meziročně vzrostla o 4,1 %. Proti nárůstu mezi roky 2007 a 2006 to je o 4,7 procentního bodu méně. Hodnota 1 565 tis.Kč na pracovníka v roce 2008 je nejvyšší ze sledované vývojové řady.

S výjimkou skupiny ostatního skla, ve srovnání s rokem 2007, produktivita práce v ostatních výrobních oborech poklesla nebo stagnovala.

Vysoký meziroční nárůst produktivity ve skupině ostatního skla (13,4 %) ovlivňuje více než v předchozích letech skupina technických skel, kde je produktivita podstatně vyšší než produktivita výroby skleněných polotovarů pro bižuterii a skleněné bižuterie (podíl produkce poklesl z 60 % v roce 2007 na 53 % v roce 2008).

Do poklesu produktivity práce v plochém skle (o 7,4 %) se promítl ve výrobě tvarování a zpracování plochého skla rychlejší růst počtu pracovníků mezi roky 2008 a 2007 (o 20,3 %), než tržeb (o 9,0 %). U ostatních výrobních oborů meziroční pokles tržeb byl větší než pokles počtu pracovníků.

V absolutní výši ukazatele je výrazně nejvyšší produktivita v obalovém skle, plochém skle a skleněných vláknech. Nejnižší produktivity dosahují obory užitkového skla a užitkového porcelánu a keramiky.

V průmyslu skla a keramiky celkem byl meziroční nárůst produktivity o 3,8 procentního bodu nižší, než růst průměrných mezd.

 

Vývoz

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 index 08/07
(%)
Ploché sklo 10,364 11,048 11,471 12,988 13,004 12,799 98,4
Obalové sklo 2,202 2,602 2,668 2,700 2,702 2,118 78,4
Ostatní sklo 11,764 13,667 16,314 14,902 13,611 10,134 74,5
Skleněná vlákna 4,367 5,293 4,774 6,350 7,515 6,436 85,6
Užitkové sklo 8,311 8,865 8,149 7,263 7,660 6,687 87,3
Sklo celkem 37,008 41,475 43,376 44,203 44,492 38,174 85,8
Užitkový porcelán a keramika 3,085 2,780 2,957 2,932 3,708 3,512 94,7
Technická a zdravotnická keramika 1,874 2,531 2,206 2,261 2,358 2,087 88,5
Keramika celkem 4,959 5,311 5,163 5,193 6,066 5,599 92,3
Sklo a keramika celkem 41,967 46,786 48,539 49,396 50,558 43,773 86,6

 

Vývoz (mld. Kč)

Vývoj vývozu (mld. Kč)

Sklářský a keramický průmysl České republiky je exportně zaměřený.

Celkový vývoz sledovaných oborů v roce 2008 činil 43,773 mld.Kč. Meziročně poklesl o 13,4 % (6,785 mld.Kč). Vývoz poklesl ve všech výrobních oborech.

V různé míře se do vývozu jednotlivých výrobních oborů promítlo zpevňování české koruny vůči euru (průměr 10,4 % proti roku 2007) i vůči USD (průměr 16,3 % proti roku 2007), pokles zakázek a stále sílící konkurence levnějších výrobků.

Dovoz

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 index 08/07 (%)
Ploché sklo 5,261 6,109 6,346 7,738 8,437 8,085 95,8
Obalové sklo 0,918 0,883 0,908 0,950 0,926 0,968 104,5
Ostatní sklo 3,771 5,138 3,733 3,118 2,963 2,138 72,2
Skleněná vlákna 1,802 1,889 2,174 2,577 2,761 2,340 84,8
Užitkové sklo 1,375 1,696 1,791 1,575 1,600 1,626 101,6
Sklo celkem 13,127 15,715 14,952 15,958 16,687 15,157 90,8
Užitkový porcelán a keramika 1,149 1,011 1,413 1,311 1,394 1,316 94,4
Technická a zdravotnická keramika 1,478 1,578 1,092 1,000 1,240 1,104 89,0
Keramika celkem 2,627 2,589 2,505 2,311 2,634 2,420 91,9
Sklo a keramika celkem 15,754 18,304 17,457 18,269 19,321 17,577 91,0

Dovoz (mld. Kč)

Vývoj dovozu (mld. Kč)

Dovoz celkem výrobků sklářského a keramického průmyslu meziročně poklesl o 9 % (1,744 mld.Kč). Z výrobních oborů se zvýšil pouze dovoz obalového a užitkového skla.

Vývoj dovozu užitkového skla dokumentuje stálé pronikání konkurence s levnými výrobky tohoto sortimentu na tuzemský trh.

Do zvýšení dovozu obalového skla se může promítat strategie nadnárodních společností ovládajících tento výrobní obor v České republice.

Pokles dovozu výrobků ostatních výrobních oborů dokumentuje vývoj hospodářské situace v České republice v roce 2008.

 

Saldo zahraničního obchodu

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 index 08/07
(%)
Ploché sklo 5,103 4,939 5,125 5,250 4,567 4,714 103,2
Obalové sklo 1,284 1,719 1,759 1,750 1,776 1,150 64,8
Ostatní sklo 7,993 8,529 12,581 11,784 10,648 7,996 75,1
Skleněná vlákna 2,565 3,404 2,601 3,773 4,754 4,096 86,2
Užitkové sklo 6,936 7,169 6,357 5,688 6,060 5,061 83,5
Sklo celkem 23,881 25,760 28,423 28,245 27,805 23,017 82,8
Užitkový porcelán a keramika 1,936 1,769 1,544 1,621 2,314 2,196 94,9
Technická a zdravotnická keramika 0,396 0,953 1,114 1,261 1,118 0,983 87,9
Keramika celkem 2,332 2,722 2,658 2,882 3,432 3,179 92,6
Sklo a keramika celkem 26,213 28,482 31,081 31,127 31,237 26,196 83,9

Saldo zahraničního obchodu (mld. Kč)

Vývoj salda zahraničního obchodu (mld. Kč)

 

Struktura salda zahraničního obchodu

Obory průmyslu skla a keramiky ve sledovaném období 2003 – 2008 vždy velmi podstatně přispěly k aktivnímu saldu zahraničního obchodu celého zpracovatelského průmyslu České republiky (viz. kapitola Postavení sklářského a keramického průmyslu v České republice). Hodnoty salda potvrzují výrazně proexportní orientaci tohoto průmyslu. V roce 2008 saldo zahraničního obchodu činilo 26,196 mld.Kč (pokles o 16,1 % proti roku 2007). Touto hodnotou nedosáhlo ani úrovně roku 2003. Vývoz meziročně klesal rychleji (o 13,4 %), než dovoz (o 9 %). V roce 2008 se na saldu zahraničního obchodu nejvýrazněji podílely obory ostatního, užitkového a plochého skla.

 

Efektivní domácí poptávka

Ukazatel efektivní domácí poptávky je definován vzorcem: Tržby z průmyslové činnosti + Dovoz - Vývoz

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 index 08/07
(%)
Ploché sklo 9,17 10,15 9,68 10,15 12,85 13,05 101,6
Obalové sklo 3,11 2,89 3,07 2,96 3,03 3,13 103,4
Ostatní sklo 6,79 2,35 0,34 0,76 1,56 2,93 187,3
Skleněná vlákna 1,57 1,32 1,39 0,63 0,39 0,04 10,3
Užitkové sklo 0,91 -0,45 -1,20 -0,35 -0,34 -0,11 32,4
Sklo celkem 21,54 16,26 13,28 14,15 17,49 19,04 108,9
Užitkový porcelán a keramika 1,43 1,05 1,07 0,76 0,53 0,65 122,6
Technická a zdravotnická keramika 2,49 2,71 1,86 2,57 2,45 3,12 127,3
Keramika celkem 3,93 3,76 2,93 3,33 2,98 3,76 126,2
Sklo a keramika celkem 25,47 20,02 16,22 17,48 20,47 22,80 111,4

 

Efektivní domácí poptávka (mld. Kč)

Vývoj efektivní domácí poptávky (mld. Kč)

Vývoj efektivní domácí poptávky je v jednotlivých oborech průmyslu skla a keramiky diferenciovaný a specifický.

Závěr

Predikce Ministerstva financí vychází z předpokladu, že už nedojde k dalším výrazným negativním událostem na finančních trzích, ale očekává přetrvávání problémů reálné ekonomiky v globálním měřítku až do roku 2010 s mírnými projevy zlepšování. Všechny země, které jsou významnými obchodními partnery České republiky (s výjimkou Polska) se nacházejí v recesi.

Následný komentář k výhledu stavu české ekonomiky a predikce do let 2009 a 2010 jsou zpracovány z podkladů Ministerstva financí z června 2009.

    2009 2010
Hrubý domácí produkt průměrný růst v %, reálně -4,3 0,3
Průměrná míra inflace průměrný růst v % 1,1 1,1
Míra nezaměstnanosti průměr v % 6,8 8,5
Růst průměrné reálné mzdy v % 3,4 3,3
CZK / EUR průměr za rok 26,8 25,5
CZK / USD průměr za rok 20,0 19,5

(Ministerstvo financí - červen 2009)

Predikce vývoje hlavních makroekonomických indikátorů České republiky

Ve 4. čtvrtletí roku 2008 naplno do domácí ekonomiky dopadla ekonomická krize. Propad ekonomiky se zrychlil v 1. čtvrtletí roku 2009. Konjunkturální indikátory domácí i zahraniční ekonomiky obsahují náznaky zpomalování poklesu. Ministerstvo financí očekává zastavení ekonomického poklesu již ve druhé polovině roku 2009. Ekonomika by se měla stabilizovat na současné nízké úrovni a k mírnému oživení by mělo dojít v průběhu roku 2010.

Pohyb tržních úrokových sazeb bude v roce 2009 nadále ovlivněn relativně vysokým rizikem. Pozvolné oživování ekonomiky, které Ministerstvo financí očekává ve druhé polovině roku 2010 a snaha České národní banky o návrat inflace k 2 % ke konci roku 2010 bude doprovázena postupným nárůstem tržních úrokových sazeb.

Oslabení kurzu české koruny vůči euru v roce 2009 by mohlo pomoci exportérům lépe se vyrovnat s propadem zahraniční poptávky.

Sklářský a keramický průmysl je stávajícím ekonomickým vývojem velmi ohrožen, a to nejen pro svoji proexportní orientaci, ale i závislostí na celé řadě navazujících průmyslových odvětví, pro které dodává své výrobky. Všechny obory sklářského a keramického průmyslu se musejí vyrovnávat s dopady ekonomické krize a stále sílící konkurencí. Firmy sklářského a keramického průmyslu musí stále hledat cesty, jak se orientovat na produkci s vysokou přidanou hodnotou, jak posílit inovace ve výrobkové i v manažerské a obchodní strategii.


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.