Tisková zpráva z jednání valné hromady Asociace konané dne 1.6.2010 v Teplicích v hotelu Prince de Ligne 20. let Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Hlavní stránka / Pro Média / Propagace / Tisková zpráva z jednání valné hromady Asociace konané dne 1.6.2010 v Teplicích v hotelu Prince de Ligne 20. let Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP ČR). Je jedním ze zakládajících členů.

Dne 1. ledna 2001 se stala Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR přidruženým členem Stálého výboru evropských sklářských průmyslů (Comitée Permanent des Indudstries du Verre Européennes, dále jen CPIV).. Od roku 2005 je Asociace jeho plnoprávným členem.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR ( dále jen Asociace ) byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení výrobců plochého, obalového, technického, užitkového a osvětlovacího skla, skleněných a minerálních vláken, užitkového porcelánu, užitkové a sanitární keramiky, obchodních organizací, výrobců strojů, strojně technologických zařízení a servisních organizací, odborných škol, výzkumných ústavů a vydavatelství odborných časopisů. Členy Asociace jsou i Svaz výrobců bižuterie a Česká sklářská společnost.

Činnost Asociace je zaměřena zejména na podporu, prosazování a obhajobu zájmů a požadavků vůči orgánům státní správy, organizování vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů, racionální využití tuzemských surovin, řešení ekologických problémů, zajišťování kolektivního vyjednávání s příslušným odborovým svazem a uzavírání kolektivních smluv, podporu výzkumu a vývoje ve sklářském a keramickém průmyslu ve spolupráci s odbornými školami a pracovišti, odbornou a finanční pomoc při vydávání odborné literatury a specializovaných časopisů, dále spoluřeší zaměření odborného školství.

Působení Asociace v horizontu dvaceti let lze pomyslně rozdělit do zhruba tří období.

Svaz sklářů, později Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, byl v době svého založení jednou z prvních zaměstnavatelských organizací u nás. Jejím hlavním úkolem tehdy bylo, aby se stala partnerem a protiváhou odborové organizace při kolektivním vyjednávání vyššího stupně. Tento svůj úkol Asociace splnila a dodnes hraje velice významnou roli pro udržení sociálního smíru. V té době, zhruba do roku 1998 se ve firmách sklářského a keramického průmyslu dotvářela a stabilizovala nová vlastnická struktura s vysokou zahraniční kapitálovou účastí mezinárodních koncernů. V návaznosti na to byla modernizována, koncentrována a restrukturalizována výrobní základna podniků skla a keramiky. Asociace v tomto období hrála důležitou roli ve formování podnikatelského prostředí v České republice. Stala se partnerem pro orgány státní správy za sklářský a keramický průmysl.

V době po roce 2000 přišlo období velkých změn v oblasti životního prostředí. Asociace v této oblasti vystupovala velmi aktivně. Jmenujme pouze několik příkladů. Byla zpracována analýza aplikace Směrnice integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve sklářském průmyslu. Asociace byla druhou zaměstnavatelskou organizací, která měla oficiální český překlad Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu. Dále významně ovlivnila přípravu a výslednou podobu zákona o obalech. V neposlední řadě jmenujme přidělení povolenek na emise CO2 pro obchodovací období na roky 2005 až 2007 a 2008 až 2012. Je samozřejmé, že se činnost Asociace nesoustředila pouze na životní prostředí. Asociace se angažovala se v pomoci členů např. v získávání investičních pobídek a podpoře konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu. Stranou nezůstávalo ani vyjednávání o Kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavírané mezi Odborovým svazem zaměstnanců ve sklářském, keramickém a bižuterním průmyslu a porcelánu.

V roce 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie. I když se potvrdily předpoklady, že český průmysl skla a keramiky se s touto změnou vyrovná, pro Asociaci tím vyvstal další úkol. Jako jediné sdružení zastupující sklářský průmysl v České republice, musí hájit zájmy svých členů v rámci Evropské unie. Tím, že Asociace byla v tomto roce přidruženým členem a od roku 2005 plnoprávným členem Stálého výboru evropských sklářských průmyslů jsou podnikány kroky, které přímo slouží zájmům jednotlivých členů Asociace.

Hospodářský vývoj ve světě, stále tvrdší konkurence ze zemí Dálného východu, růst cen energií a materiálů, výkyvy v kurzech české koruny a hospodářská krize silně ovlivnily vývoj sklářského a keramického průmyslu v posledních letech. Sklářský a keramický průmysl je stávajícím ekonomickým vývojem velmi ohrožen, a to nejen pro svojí proexportní orientaci, ale i závislosti na celé řadě navazujících průmyslových odvětví, pro které dodává své výrobky.

Významným počinem Asociace pro posílení konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu byla v době předsednictví České republiky Evropské unii spolupráce na Zpracování zprávy o konkurence schopnosti sklářského a keramického průmyslu Evropské unie, zvláště s ohledem na klimatický a energetický balíček pro Hospodářský a sociální výbor Evropské unie.
Při vysoké energetické náročnosti výroby skla a keramiky a v současné době zásadně neměnitelné technologii výroby Asociace prosazuje výrobky ze skla a keramiky jako ekologický produkt, který je schopný významnou měrou přispět ke snižování energie a emisí CO2.

Současná situace sklářského a keramického průmysl v České republice

S výrobky ze skla a keramiky se denně setkáváme a používáme je. Pro svoje široké použití, vlastnosti a možnosti zpracování mají nenahraditelnou úlohu v našem životě.
Text je uveden ve vztahu k charakteristickému zaměření činností podniků sdružených v Asociaci. Sklářský a keramický průmysl patří k tradičním odvětvím zpracovatelského průmyslu v České republice. Je výrazně proexportně orientovaný. Zahrnuje výrobní obory plochého skla, obalového skla, skleněných vláken, užitkového skla a skupiny tzv. ostatního skla (technické, laboratorní a laboratorní přístrojové sklo, technické kuličky, skleněné průmyslové aparatury, ochranné svářečské sklo, optické sklo, stavební skleněné tvárnice, bižuterní polotovary a osvětlovací sklo). Z keramického průmyslu se pak týká oborů užitkového porcelánu a sanitární keramiky. Sortiment jednotlivých výrobních oborů má jiného koncového uživatele. Výrobky plochého skla jsou určeny pro automobilový průmysl a stavebnictví, obalového skla pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl, skleněných vláken jako tkaniny pro elektrotechniku, výztužné systémy ve stavebnictví, jako zvukové a tepelné izolace. Užitkové sklo a užitkový porcelán jsou používány pro běžné denní použití domácností a veřejných stravovacích a pohostinských zařízení, luxusnější jako dekorace atd. Sanitární keramika - vybavení koupelen, WC atd. určena pro stavebnictví.

Z uvedeného je zřejmé, že sklářský a keramický průmysl je velmi citlivý na ekonomické změny svých exportních teritorií a hospodářskou situaci svých odběratelů. Finanční krize se převalila přes banky na investory a zmrazila veškeré aktivity na trhu. Sklářský a keramický průmysl byl zasažen dopadem finanční krize v roce 2009 nebývalou měrou. Ta se projevila v plné síle na tradičních trzích českého sklářského a keramického průmyslu. Trval pokles poptávky ve všech výrobních oborech. Zvýšená ostražitost bank, která se především projevila řadou restrikcí v poskytování půjček, vedla k tomu, že stavební plány investorů nebyly realizovány a následně developeři a realitní trhy významně omezily svoji činnost. Toto přímo ovlivnilo výrobu plochého skla a výrobků ze sklených vláken určeného pro stavebnictví a sanitární keramiky. Automobilový průmysl v řadě evropských zemí sice zalobboval a uspěl v případě čerpání státních podpor, ale pomoc byla dočasná. Výroba automobilů klesala a výrobci autoskel drasticky omezili své výroby. U výrobků obalového skla klesla poptávka a od potravinářských firem byl vyvíjen velmi silný tlak na snižování cen. K tomu přistupuje stálý tlak konkurence plastových obalů.

Rok 2009 byl pro sklářský a keramický průmysl České republiky velmi tvrdý. Současný vývoj domácí a zahraniční ekonomiky nedává velké naděje na zlepšení ani v roce 2010. I přes oživení poptávky po sortimentu některých výrobních oborů, např. skleněných vláken, automobilových skel a částečně i užitkového skla, je sklářský a keramický průmysl stávajícím ekonomickým vývojem velmi ohrožen a to nejen pro svoji proexportní orientaci, ale i závislostí na celé řadě navazujících průmyslových odvětví, pro které dodává své výrobky. Všechny obory sklářského průmyslu se musejí vyrovnávat s dopady ekonomické krize a stále sílící konkurencí. Firmy sklářského a keramického průmyslu musí stále hledat cesty, jak se orientovat na produkci s vysokou přidanou hodnotou, jak posílit inovace ve výrobkové i v manažerské a obchodní strategii.

Jednání valné hromady Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Na programu jednání valné hromady Asociace byla projednávána činnost Asociace v roce 2009, hospodaření roku 2009, návrh činnosti a plán hospodaření na rok 2009. Součástí jednání valné hromady byly i volby do orgánů Asociace na období 2010 - 2012.

Činnost Asociace v roce 2009 navazovala na práci v roce 2008. Mezi základní činnosti Asociace patří:

Podpora konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu
Cílem bylo podpořit konkurenceschopnost výrobků sklářského a keramického průmyslu na tuzemském trhu i na mezinárodních trzích. Nejvýznamnější z této oblasti byla spolupráce Asociace na zpracování Zprávy o konkurence schopnosti sklářského a keramického průmyslu Evropské unie, zvláště s ohledem na klimatický a energetický balíček, pro Evropský hospodářský a sociální výbor Evropské komise. . Kompletní znění zmiňované zprávy bylo zveřejněno v informačním bulletinu Střípky 1/2009. Byla aktualizována Informační příručka pro živnost Broušení a leptání. Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR se podařilo umístit na seznam výstav a veletrhů s českou účastí Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2010 pařížský veletrh MAISON at OBJEKT, významný evropský veletrh zaměřený na bydlení. Je podstatný pro výrobce užitkového skla a porcelánu, osvětlovacího skla a lustrů.

Životní prostředí
Asociace pokračovala v práci ve výboru pro životní prostředí CPIV. Dále se zúčastnila prací na přípravě obchodování s emisemi po roce 2013, kterou řídilo Ministerstvo životního prostředí. Práce se především týkaly Seznamu ohrožených odvětví, mezi které patří i sklářský a keramický průmysl. Ve vyjádřeních spolupracovala Asociace s organizacemi sdruženými v CPIV. Asociace se přihlásila k pilotnímu projektu Dobrovolných dohod k energetické účinnosti v průmyslu v České republice za sklářský průmysl.

Vývoj, výzkum a vzdělávání
V plánu na rok 2009 měla Asociace v oblasti vývoje a výzkumu podpořit členy v získávání grantů a státních podpor, případně na požádání člena spolupracovat i na zpracování žádosti. V roce 2009 se na Asociaci neobrátil žádný ze členů. V roce 2009 měla pokračovat spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou, Národním ústavem odborného vzdělávání a společností Trexima, s.r.o. na dopracování pracovních pozic ve sklářském průmyslu zahrnutých do Národní soustava povolání a kvalifikačních požadavků ( Národní soustava kvalifikací ). Práce byly počátkem roku zastaveny. Na projekt nebyly přiděleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy finanční prostředky.

Pracovněprávní oblast
V roce 2009 se nekonalo kolektivní vyjednávání vyššího stupně mezi Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem zaměstnanců ve sklářském, bižuterním a keramickém průmyslu a porcelánu o Dodatku ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2009 - 2010. S ohledem na získané informace o ekonomické situaci zaměstnavatelů v působnosti Odborového svazu zaměstnanců ve sklářském, keramickém a bižuterním průmyslu a porcelánu, že převážná většina výrobců odvětví skla, keramiky a porcelánu je citelně poznamenána důsledky probíhající hospodářské krize, se odborový svaz, uvědomující si vážnost situace, rozhodl nevytvářet na úrovni příslušných odvětví pro rok 2010 další tlak na plošné navýšení některých pracovněprávních nároků, a proto nenavrhl žádnou změnu platné kolektivní smlouvy.

Projekty Asociace
Asociace měla v roce 2009 rozpracovány dva projekty, Recyklaci skla a Stavební sklo, jako nástroj úspory energie. Problematika recyklace skla a využití stavebního skla pro úspory energie byla součástí Zprávy o konkurence schopnosti sklářského a keramického průmyslu Evropské unie, zvláště s ohledem na klimatický a energetický balíček, pro Evropský hospodářský a sociální výbor Evropské komise.
Cílem projektu Recyklace skla je získat zpracované skleněné střepy z tuzemských zdrojů za přiměřené ceny. V průběhu roku byla připomínkována novela zákona o odpadech. Novele postrádala pasáže týkající se využití druhotných odpadů. Změny se nepodařilo prosadit. Svaz průmyslu a dopravy ČR chce navrhnout změny v legislativě odpadů, především zpracování druhotných odpadů. Asociace je členem pracovního týmu. Tím bude podstatně větší šance prosadit využití odpadového skla..

Cílem projektu je Stavební sklo jako nástroj úspory energie úspora energie při širším použití tzv. Solar Control Glass a její podpora na veřejnosti a v normotvorných orgánech České republiky. Aktivity v této oblasti převzal AGC Flat Glass Czech, a.s. Asociace bude požádána o pomoc podle potřeby.

Valná hromada schválila plán činnosti Asociace na rok 2010 s tím, že bude navazovat na aktivity v roce 2009 s důrazem na oblasti konkurenceschopnosti, životního prostředí a pracovněprávních záležitostí.

Volby do představenstva a dozorčí rady na období 2010-2012

Pro funkční období 2010-2012 byli zvoleni:

Představenstvo

Ing. Mazzolini Petr - prezident
Ing. Feix Radislav - viceprezident
Ing. Hübner Petr - viceprezident
Ing. Seifrt Jaroslav - viceprezident

členové představenstva
Ing. Beránek Petr, Ph.D., Mgr. Hambálek Miloslav, Ing. Hnilička Lubomír,
Ing. Hudera Jiří, Ing. Kudláč Svatopluk, , Bc. Pavliš Jan, Ing. Wurzel Pavel

Dozorčí rada

Ing. Mašek Jiří - předseda

členové dozorčí rady
Ing. Bělský Jiří, CSc.
Doc. Ing. Kasa Stanislav, CSc.
 


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.