Stanovy

Hlavní stránka / O nás / Stanovy

Stanovy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

 

Článek 1

Vznik Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (dále též jen „Asociace“)  byla založena společenskou smlouvou, jako právnická osoba sdružující zaměstnavatele založená podle § 2 a § 9a) zák.č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., evidovaná u Ministerstva vnitra ČR.  Návrh na evidenci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR byl doručen Ministerstvu vnitra ČR dne 17. 4. 1992, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR se tak stala ve smyslu § 9a odst. 1 zák.č. 83/1990 Sb. právnickou osobou dnem 18.4.1992.

 

Článek 2

Název a sídlo Asociace

 Název Asociace  :                       Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Ve zkratce se používá název:     „ASKP ČR“

Sídlo Asociace:                          101 00  Praha 10, Sámova 1

IČ :                                         14864193

 

Článek 3

Doba trvání Asociace

 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR se zakládá na dobu neurčitou.

 

Článek 4

Právní postavení Asociace

1. Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je organizace zaměstnavatelů ve smyslu § 320 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění, § 3025 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, a to organizace sdružující zaměstnavatele sklářského průmyslu, keramického průmyslu, průmyslu porcelánu a  dalších organizace, jejichž činnost souvisí s těmito průmysly.  Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR lze dále členit na odborné sekce. Sekci může založit jeden nebo několik členů.

2. Členství v Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR je dobrovolné.Z Asociace Sklářského a keramického průmyslu ČR může každý člen svobodně vystoupit.

3. Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je právnickou osobou. Vystupuje v právních jednáních svým jménem a nese odpovědnost z těchto jednání vyplývající. Sekce mohou vystupovat  a jednat jménem Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR v působnosti, pro kterou byly vytvořeny a nesou odpovědnost z této činnosti vyplývající. Sekce se řídí vlastními pravidly, která respektují stanovy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

 

Článek 5

Účel Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

1.  Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je založena k organizování a podpoře vzájemné spolupráce členů a ke koordinovanému uplatňování jejich společných zájmů.

2.     Posláním Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je zejména:

a)    podpora, prosazování a obhajoba oprávněných zájmů a požadavků členů vůči státním orgánům a samosprávným orgánům měst a obcí

b)    spolupráce s Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a průmyslu porcelánu, popř. s dalšími odborovými orgány

c)    kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně

d)    spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR a uplatňování zájmu Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a jeho členů v tomto svazu

e)    organizace vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů a prosazování společných zájmů, zejména v ekonomické oblasti a dále v oblastech surovinového a materiálního zabezpečení, pracovních sil, průzkumu trhu, nové techniky a technologií, automatizovaných systémů řízení, technicko-ekonomických informací, prognostiky a v dalších oblastech společného zájmu

f)     finanční podpora vydávání odborných časopisů a literatury zaměřené na sklářskou a keramickou problematiku

g)    organizace a koordinace zahraniční spolupráce, zejména vyhledávání a navazování kontaktů v zahraničí, navrhování a organizace mezinárodních akcí za účasti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

h)    zajišťování dalších úkolů dle rozhodnutí valné hromady.

 

 Článek 6

Vznik členství

  1. Členy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR mohou být fyzické a právnické osoby, které podnikají v odvětví sklářského a keramického průmyslu a další organizace, jejichž činnost souvisí s těmito průmysly a jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku nebo podnikají na základě živnostenského oprávnění, případně jiného oprávnění podle zvláštních právních předpisů.
  2. Zakládajícím členům vzniklo členství v Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR dnem podpisu společenské smlouvy.
  3. Členství v Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR vznikne dnem, kdy o přijetí za člena Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR kladně rozhodne na základě jeho přihlášky valná hromada.
  4. Představenstvo rozhoduje o udělení čestného členství podle “Pravidel pro udělování čestného členství  Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR”.
  5. Seznam členů Asociace je veden elektronicky v sídle Asociace. Zápisy nových členů, změny údajů a výmazy členů v seznamu členů provádí sekretariát Asociace bez zbytečného odkladu.

 

 Článek 7

Práva a povinnosti členů

 1. Členové Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR mají právo

a)    používat služeb sekretariátu

b) na veškeré informace vyplývající z činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR

c) podávat návrhy a náměty na zaměření činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

d) podílet se osobně (fyzické osoby) nebo svými zástupci (právnické osoby) na činnosti a rozhodování valné hromady

e) volit a nechat volit sebe (fyzické osoby) nebo své zástupce (právnické osoby) do orgánů Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR,

 

2.     Členové Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR jsou povinni

a)    dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů

b) napomáhat k plnění účelu a úkolů Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a poskytovat jejím orgánům v této souvislosti k tomu potřebné údaje a informace

c)   uhradit členské příspěvky stanovené stanovami a rozhodnutím valné hromady. Pokud nebude členský příspěvek včas uhrazen, má člen právo účastnit se valné hromady, ale nemá právo po dobu prodlení s úhradou podílet se na rozhodování valné hromady.

d) účastnit se zasedání valné hromady a práce v odborných komisích, pokud o jejich ustanovení rozhodne valná hromada či představenstvo

e)    spolupracovat s Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR a jeho členy v případech, které jsou ve společném zájmu členů.

3.     Členové Asociace tvořící sekci hradí náklady na činnost sekce.

 

Článek 8

Zánik členství
 

1.     Členství v Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR zaniká:

a)    vystoupením člena

b)    vyloučením člena

c)    zánikem Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

d)    zánikem člena.

2. Každý člen má právo z Asociace sklářského a keramického průmyslu ČRvystoupit. Členství v Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR zaniká v tomto případě dnem, kdy prezident  nebo tajemník  obdrží písemné oznámení člena o vystoupení z Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

3.  Valná hromada může vyloučit člena z Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, neplní-li člen opakovaně své povinnosti vyplývající z členství, a nebo jedná-li proti zájmům Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR či proti zájmům jeho členů.  Členství zaniká dnem, kdy valná hromada rozhodla o vyloučení člena.

4. Vystoupivší nebo vyloučený člen je povinen vypořádat své závazky, které má vůči Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR ke dni zániku členství.

 

Článek 9

Členské přípěvky

1.     Vstupní členský příspěvek činí 5000,- Kč.

2. Výši ročního členského příspěvku stanoví valná hromada. Výše příspěvku bude stanovena  podle  kritérií přijatých valnou hromadou pro příslušný rok.

3. Pro stanovení výše příspěvků jsou členové povinni zajistit, aby poskytované údaje byly shodné s údaji auditované závěrky. V případě zjištění rozdílu bude výše příspěvku stanovena na základě údajů této  auditované závěrky.  

 

4. Pro nové členy přijaté v průběhu roku se při výpočtu členského příspěvku vychází z alikvotního podílu k datu přijetí do Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

5. Valná hromada může rozhodnout ve výjimečných případech o prominutí vstupního členského příspěvku na základě žádosti nového člena.

 

Článek 10

Orgány

 

Orgány Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR jsou:  

   

                                     1) valná hromada

                                    2) představenstvo

                                    3) prezident

                          4) dozorčí rada

                                    5) tajemník

                                    6) sekce Asociace

 

Článek 11

Valná hromada

 

1.   Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, která se skládá ze všech členů Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. Valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně, na základě rozhodnutí představenstva, svolává a řídí prezident Asociace, v nepřítomnosti prezidenta pověřený člen představenstva (viceprezident).

 

2.   Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu, zejména do její pravomoci náleží:

 

a)    schvalovat stanovy a jejich změny

b)    volit a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady

c)    schvalovat jednací řád a volební řád valné hromady

d)    určovat programové cíle a náplň činnosti Asociace

e)    schvalovat roční zprávu představenstva o činnosti za minulý rok

f)     schvalovat účetní závěrku za uplynulý rok a rozpočet na běžný kalendářní rok

g)    schvalovat pravidla pro udělování čestného členství

h)    rozhodovat o kritériích a výši členského příspěvku pro příslušný kalendářní rok

i)      rozhodovat o odměnách členů představenstva, prezidenta a dozorčí rady

j) rozhodovat o otázkách, které byly zařazeny na program jejího jednání na základě návrhu představenstva, dozorčí rady nebo na základě návrhu předloženého společně alespoň čtyřmi členy Asociace

k)    rozhodovat o ustanovení odborných komisí na návrh představenstva

l)  rozhodovat s konečnou platností o eventuální kolizi zájmů člena či členů se zájmy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, resp. jejím postupem

m)   rozhodovat o přijetí nového člena a o vyloučení člena

n) schvaluje ustanovení sekce v rámci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

o)   rozhodovat o zrušení Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

3. Valná hromada je řádně svolána, je-li oznámení o jejím konání doručeno písemně každému členu sdružení 30 dnů před termínem jejího konání.

4.  Každá řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná. Každý z členů přítomných na valné hromadě má jeden (1) hlas, a valná hromada rozhoduje o přijetí rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných na valné hromadě. Způsob vedení  voleb a hlasování do orgánů Asociace, které volí valná hromada, stanoví volební řád valné hromady, schválený příslušnou valnou hromadou, na které k volbě dochází.

5.   Valnou hromadu v případě nutnosti může pro pravomoci  uvedené v bodě 2., písm. a) až m) nahradit hlasování členů Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR per rollam.

 

6. Člen Asociace se může nechat zastupovat na valné hromadě, a to včetně výkonu hlasovacího práva a práva volby, na základě písemné plné moci.

 

 Článek 12

Představenstvo

 1. Představenstvo, jehož členové jsou voleni valnou hromadou na dvouleté funkční období, je orgánem sdružení,  který řídí činnost Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR mezi zasedáními valné hromady.

2.   Představenstvo sestává z 11 (slovy: jedenácti) členů.

3. Představenstvo volí a odvolává  svým hlasováním prezidenta Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, ze svého středu (ze svých členů). Hlasování může být tajné, pokud tak představenstvo rozhodne.  Představenstvo volí a odvolává ze svého středu (ze svých členů) hlasováním 3 (tři) viceprezidenty.

4.     Do působnosti představenstva náleží zejména:

a)    vykonávání usnesení valné hromady

b) v době mezi zasedáními valné hromady rozhoduje o základních otázkách činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vycházející ze stanov a usnesení valné hromady

c) předkládá valné hromadě návrhy všech dokumentů, které valná hromada schvaluje

d) předkládá valné hromadě po projednání v dozorčí radě návrh hospodaření s finančními prostředky na základě rozpočtu nejpozději do měsíce června běžného roku včetně návrhu na stanovení výše členského příspěvku; vyúčtování hospodaření za uplynulý rok předkládá nejpozději do měsíce června

e) zpracovává a valné hromadě předkládá návrh kandidátky na volbu nového představenstva a dozorčí rady, popř. návrhy na kooptaci členů orgánů Asociace

f)     jmenuje tajemníka Asociace a stanovuje mu plat

g)  připravuje program jednání valné hromady, předkládá valné hromadě zprávu o činnosti sdružení za období od konání poslední valné hromady nebo za roční období

h)  svolává z vlastní iniciativy či na návrh dozorčí rady, nebo na základě společného návrhu min. 4 členů Asociace sklářského a keramického průmyslu ČRmimořádnou valnou hromadu

i)      předkládá valné hromadě přihlášky nových členů  a návrhy na vyloučení člena

j)      kolektivní smlouvu vyššího stupně

k)    rozhoduje o udělování čestného členství

l)      doporučuje návrhy na ustanovení odborných komisí

m)   doporučuje návrhy na ustanovení sekcí

n)    volí a odvolává statutární orgán Asociace - prezidenta

 

5. Zasedání představenstva svolává a řídí prezident, příp. viceprezident. Prezident svolává představenstvo nejméně jednou za 4 měsíce a dále, požádá-li o svolání představenstva nadpoloviční většina členů představenstva.

6. Představenstvo je schopno usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Představenstvo rozhoduje hlasováním. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při hlasování je k platnému rozhodnutí třeba nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva.

7.     V případě nutnosti mohou členové představenstva hlasovat per rollam. 


Článek 13

Prezident

1.       Prezident je individuální statutární orgán sdružení. Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR má 1 (jednoho) prezidenta.

2.       Prezident je volen a odvoláván rozhodnutím představenstva Asociace.

3.       Není-li rozhodnutím představenstva Asociace určeno jinak, je prezident Asociace jmenován do funkce na dvouleté funkční období.

 

4.       V případě odstoupení, odvolání, úmrtí prezidenta anebo zániku funkčního období vykonávají funkci statutárního zástupce viceprezidenti, a to všichni společně, až do zvolení nového prezidenta představenstvem Asociace. 

 

5.       Prezident odpovídá za plnění úkolů uložených mu představenstvem a/nebo valnou hromadou Asociace. Prezident jako statutární orgán vykonává svou funkci samostatně.


Článek 14

Viceprezidenti

 

1.       Viceprezidentem může být zvolen jakýkoliv člen představenstva Asociace.

2.       Viceprezidenty volí a odvolává představenstvo Asociace.

3.       Viceprezidenti zastupují prezidenta svazu a jednají jménem Asociace v rozsahu jejich zmocnění prezidentem.

4.  Výkon funkce viceprezidenta zaniká odstoupením z funkce, odvoláním představenstvem, zánikem členství v představenstvu Asociace a smrtí.

 

Článek 15

Dozorčí rada

1.     Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Asociace. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy volené valnou hromadou na dvouleté funkční období. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva, prezident, tajemník ani pracovník sekretariátu Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

2.  Do působnosti dozorčí rady náleží:

 

a) vyjadřovat se k návrhu účetní závěrky a návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok

b) vyjadřovat se k dalším materiálům (zejména s ekonomickými aspekty), předkládaným valné hromadě

c)   dohlížet na finanční hospodaření Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

d)    předkládat představenstvu návrh na svolání mimořádné valné hromady

e)    předkládat valné hromadě pravidelnou zprávu o své činnosti

f)     volit ze svého středu tajným hlasováním předsedu dozorčí rady.

 

Článek 16

Tajemník


Tajemník je jmenován a odvoláván představenstvem. Tajemník je v pracovním poměru k Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR, a to na základě pracovní smlouvy. Uvolní-li se místo tajemníka, bude jmenován nový tajemník na nejbližším zasedání představenstva.

 Tajemník řídí činnost sekretariátu. Do jeho pravomoci přísluší zejména:

1. vykonávat usnesení valné hromady, představenstva a prezidenta

2. řídit běžné činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a práce sekretariátu

3.  připravovat a zajišťovat zasedání valné hromady a představenstva

4. řídit finanční hospodaření Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a skládat z něho účty představenstvu a dozorčí radě.

 

Článek 17

 Sekretariát

1. Zajišťuje realizaci usnesení valné hromady a úkolů uložených mu představenstvem, prezidentem a nebo tajemníkem Asociace.

2.   Připravuje materiály a podklady pro jednání představenstva, dozorčí rady a valné hromady, k právním jednáním prezidenta, zpracovává účetní závěrku a návrh rozpočtu.

3.       Zajišťuje provozní činnosti Asociace. .

4.     Přijímá a eviduje iniciativní návrhy členů Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR na řešení problémů, kterými by se měly zabývat orgány Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a předkládá je se svým stanoviskem představenstvu a prezidentu.

 

Článek 18

Právní jednání

1.     Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR zastupuje a podepisuje za ní prezident tím, že připojí svůj podpis k napsanému nebo natištěnému názvu Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.  Prezident jedná samostatně.

2. Prezident může písemně pověřit k právním jednáním za Asociaci v době své nepřítomnosti některého z členů představenstva ve funkci viceprezident.

3.  Prezident může  se souhlasem představenstva v některých otázkách svou pravomoc delegovat na tajemníka.

 

Článek 19

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavírá Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR v zastoupení svých členů, s výjimkou členů, kteří písemně sdělí, po upozornění tajemníkem, že nechtějí být zastupováni při vyjednávání a uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

 

Článek 20

Zánik Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

1. Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR se zrušuje  rozhodnutím valné hromady.

2. Při zrušení Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR  se provede majetkové vyrovnání.

3.  Nerozhodne-li valná hromada jinak, bude majetek Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR převeden alikvotním podílem podle výše členských příspěvků za služby příslušného roku na členy, kteří byly členy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR ke dni rozhodnutí valné hromady o zániku Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.


Článek 21

Závěrečná ustanovení

 Stanovy nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017.

 

 

V Praze dne 10. 1. 2017

                                                                                                              

                                 

                                                                                       

Ing. Petr M a z z o l i n i
prezident Asociace sklářského
a keramického průmyslu ČR
 


 

 


 


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.