23rd International Congress on Glass

Hlavní stránka / novinky / 23rd International Congress on Glass

11.3.2013

Oslovení členů Asociace Prof. Ing. Alešem Helebrantem, CSc.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

jak jsem informoval na valné hromadě ASKP v květnu minulého roku, Česká sklářská společnost byla spolu se Slovenskou sklárskou spoločnosťou pověřena organizací sklářského kongresu (International Congress on Glass). Na organizaci se dále podílejí i pracovníci vysokých škol, především z VŠCHT Praha a dále z Univerzity Pardubice a Technické univerzity Liberec. Technickou stránku organizace má na starosti agentura Icaris. Zmíněný kongres je pořádán každé tři roky pod patronací Mezinárodní sklářské komise (International Commission on Glass – ICG) jako nejvyšší setkání sklářských vědců, technologů, historiků a dalších odborníků zabývajících se sklářskou vědou a technologií. Jeho 23. ročník proběhne ve dnech 1.-5. července 2013 v Kongresovém centru Praha.

ICG je nezisková mezinárodní společnost, tvořená především národními vědeckými a technologickými společnostmi. V současné době má  ICG celkem 33 členských organizací, včetně České sklářské společnosti (ČSS) a Slovenskej sklárskej spoločnosti (SSS), a geograficky pokrývá všechny oblasti s tradiční i rozvíjející se sklářskou produkcí. Hlavním cílem ICG je podpora a rozvoj spolupráce mezi sklářskými experty na poli vědy, technologie, umění, historie a vzdělávání. Tento cíl je v ICG naplňován především pořádáním zmíněného kongresu, v mezidobí pak jsou pořádány výroční setkání v rámci menších konferencí (např. konference European Society of Glass Science and Technology - ESG). Dále v rámci ICG pracují technické komise (Technical Committees - TC), zaměřené na jednotlivé specifické vědní či technologické oblasti.
Založení ICG se datuje rokem 1933, kdy se na prvním kongresu v Benátkách staly jejími členy zástupci Německa, Velké Británie, Španělska, Francie, Itálie a USA. Již před druhým kongresem v r. 1936 (Londýn a Sheffield) byl do komise přizván i zástupce Československa, Dr. Čtyroký. Delší mezeru v pořádání kongresů zavinila 2. světová válka. První poválečný kongres byl uspořádán opět v Benátkách až v roce 1956, poslední kongres probíhaly ve Strasbourgu  (2007) a v září 2010 v brazilském Salvadoru. V roce 1977 hostila kongres poprvé Praha, jako první východoevropské město v historii ICG. Je významným uznáním jak sklářské historie, tak současné sklářské vědy v České a Slovenské republice, že pořadatelství 23. kongresu bylo uděleno společně ČSS a SSS a pro jeho konání byla vybrána opět Praha. V historii ICG byl kongres pořádán opakovaně v jednom městě pouze vzácně, kromě Benátek ještě v Londýně (1936 a 1968) a v Kyotu (1974 a 2004). Významnou podporou pro toto opakované pořadatelství byla úspěšná organizace Evropské sklářské konference ESG v Praze (1999)  a především spolupráce SSS a ČSS při organizaci této konference r. 2008 v Trenčíně. Obě tyto akce významně podpořily kredit obou národních organizací u ICG.

Samotný kongres ICG je zhruba týdenní akcí s oficiálním zahájením v pondělí plenárním zasedáním, ukončen bývá opět plenárním zasedáním v pátek. V ostatních dnech probíhají přednášky v paralelních sekcích (v tomto roce plánujeme pět paralelních přednáškových sekcí), součástí je sekce posterová. Celkově bývá představeno kolem 600 přednášek a posterů, počet účastníků kongresu očekáváme rozmezí 600-700. Dosud se zaregistrovali účastníci z 26 zemí. Kromě zemí s tradičním sklářským průmyslem jsou to i země s rozvíjejícími se trhy jako Čína, Indie, Brazílie či Rusko. Již v předstihu, během neděle, a dále v průběhu kongresu probíhá i setkání členů  technických komisí, při nichž jsou vyhodnocovány jejich aktivity v minulém období a je plánována vědecká spolupráce na období následující. 24 technických komisí je soustředěno do pěti oblastí: Základní věda a vlastnosti, Tavení skel, Povrchy a rozhraní, Nové aplikace, Informace, komunikace, vzdělávání a historie. Setkání komisí, v nichž v řadě jsou aktivní zástupci ČSS i SSS, napomáhá neformální výměně zkušeností vědeckých i technologických a usnadňuje pozdější vědeckou spolupráci mezi univerzitními a dalšími vědeckými pracovišti a průmyslovými podniky. Podpoře spolupráce jsou mezi vědou a výzkumem na straně jedné a průmyslovými aplikacemi na straně druhé slouží i jednotlivé přednáškové a posterové sekce, kde se mohou setkat výsledky jak základního výzkumu, tak výzkumu aplikovaného a ukázat možnosti využití při průmyslových aplikacích. V posledních letech je výzkum v rámci ICG zaměřen do dvou hlavních směrů a právě při pražském kongresu lze očekávat zveřejnění významných výsledků z obou oblastí. První je orientována na výzkum a vývoj nových skelných materiálů či materiálů, které lze připravit s pomocí technik a technologií známých ze sklářství. Rovněž jsou v této oblasti hledány nové aplikační možnosti pro skelné materiály včetně biomedicínských či komunikačních (např. implantáty, senzory, funkční vrstvy na sklech či skelné vrstvy na jiných substrátech). Druhý směr je cílen na intenzifikaci výroby skla, především na hledání nových, efektivních způsobů tavení skel a snížení jeho energetické náročnosti. Kongres, na němž přicházejí do kontaktu zástupci výzkumu i průmyslu je příslibem (a po zkušenostech z dřívějších akcí i zárukou), že se nové vědecké poznatky z obou směrů mohou dočkat i praktického využití.

Kongres kromě hlavních přínosů ve zprostředkování kontaktu mezi vědeckou a výrobní sférou může přinést i další efekty. Nezanedbatelná je možnost dodavatelských firem oslovit velké množství zástupců  producentů skla soustředěných na jednom místě. V době, kdy upadá zájem studentů o technické obory je významným vedlejším efektem i možnost propagovat sklářskou vědu a technologii mezi potenciálními studenty.

Vzhledem k tomu výše uvedenému, rád bych požádal i Vaši firmu aby zvážila možnou podporu sklářského kongresu v Praze, která by samozřejmě sloužila i k propagaci Vašich firem. Základní možnosti pro partnery kongresu jsou uvedeny v příloze, samozřejmě je možné i individuální doplnění podmínek partnerství. V případě Vašeho zájmu o pomoc nejvýznamnějšímu světovému setkání sklářských vědců a technologů se prosím obraťte na paní Romanu Kočovou z agentury Icaris, která má partnerské programy na starosti (ICARIS Ltd., Malé nám. 1, 110 00 Praha 1, e-mail: Romana@icaris.cz). Samozřejmě i já osobně rád zodpovím případné dotazy. Kongresové aktuality a další podrobnosti lze nalézt na stránkách kongresu www.icg2013prague.cz.

Děkuji a těším se na naši případnou spolupráci,

Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. v.r.
předseda organizačního výboru ICG2013
vědecký tajemník České sklářské spol.
vedoucí Ústavu skla a keramiky FCHT VŠCHT Praha


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.